Lokacija lovišta

MIMA lovstvo

Osnovi podaci:
MIMA LOVSTVO, obrt VL. MIJO MAROŠEVIĆ, OGULIN, 47300, STARA CESTA 2

Lovišta: Državno otvorena lovišta:

  • IV/20 – „CRNA DRAGA“
  • VIII/28 – „DOBRA“

 

Vlasnik:
MAROŠEVIĆ MIJO
OIB: 87641705364
DOMINIKA MANDIĆA 50, Zagreb

Adresa: Stara cesta 2, Ogulin, Hrvatska
Lovnik: Vinko Dujmić
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kontakt tel: +385 (0)99 1986050
English lang.:+385 (0)98 9045113Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">

P O D A C I   O   L O V I Š T U

 

Lovište je nizinsko – brdskog tipa smješteno većim dijelom  na istočnom dijelu Karlovačke županije dok se preostalim, manjim djelom prostire na području Sisačko-moslavačke županije. Do lovišta se dolazi iz smjera sjever, cestom koja iz Pisarovine vodi do Jamničke Kiselice te potom preko mosta na rijeci Kupi do mjesta Lasinja. Do mjesta Lasinja se dolazi i iz pravca istoka od grada Siska. Na zapadnom rubu  mjesta Lasinja počinje granica lovišta. Sa zapadne strane je pristup iz pravca Karlovca preko rijeke Kupe iza mjesta Ričica do sela Kablar. Lovište počinje u selu Banski Kovačevac.

Ukupna površina lovišta je 1823 hektara.

Lovište je namijenjeno za uzgoj normalno razvijene, zdrave i otporne divljači, srednje do visoke trofejne vrijednosti, za zaštitu divljači i drugih životinjskih vrsta koje u njemu obitavaju ili kroz njega prolaze i za korištenje divljači uglavnom za potrebe ovlaštenika prava lova te po potrebi za gospodarski učinak. Lovište je također namijenjeno za hvatanje divljači u svrhu prodaje kao i za unos umjetno uzgojene divljači prema potrebi sa svrhom povećanog gospodarskog korištenja. Cilj gospodarenja je uzgojiti populacije divljači s obzirom na uvjete staništa, određeni stupanj intenzivnosti lovnog gospodarenja i snošljivosti šteta od divljači na šumskim i poljoprivrednim površinama.

Lovište se visinski prostire od 110 do 227 metara nadmorske visine. Prosječna nadmorska visina iznosi 149 m/nm. Najviše je u južnom dijelu lovišta a najniže na zapadnom dijelu lovišta. U reljefnom pogledu, lovište se može podijeliti na niži dio (zapadni dio)  i na brdski dio (južno područje).

Prosječni nagib u lovištu je 6,1 stupanj. Najveći nagib je 27,8 stupnjeva s time da su nagibi veći od 15 stupnjeva u središnjem i južnom dijelu lovišta. Na području lovišta zastupljene su sjeverne i istočne ekspozicije, svaka sa 30%, zapadna sa 32% dok je južna zastupljena sa 7% površine lovišta.

Lovište je zbog oblika, inklinacije terena te geološkog sastava bogato stalnim i povremenim  izvorima i potocima koje daju dovoljnu količinu vode tlu i vegetaciji tijekom cijele godine. Stalni vodotoci nalaze se na sjevernom i sjeveroistočnom dijelu. Uz istočnu granicu lovišta protječe rječica Kremešnica. Rieka Kupa nalazi se u blizini sjeverozapadne granice lovišta.

Klimatske prilike su kontinentalnog tipa tako da nema velikih temperaturnih ekstrema koji bi negativno utjecali na opstanak divljači u lovištu pa iste odgovaraju za uzgoj svih vrsta divljači koja prirodno obitava u  ovom lovištu.

Na području lovišta dominiraju šumske zajednice koje pokrivaju 88,8% površine lovišta. Šumske zajednice su miješano hrastovo-grabove ili čisto grabove a značajno su zastupljene i šume  mješovitog tipa sa hrastom kitnjakom i pitomim kestenom, hrastom kitnjakom i običnom brezom te šume breze s bujadi. Osim šumskih površina značajnije su zastupljene i poljoprivredne površine, livadne zajednice te površine pod vodom.  Po stvaranju uvjeta za zaklon, gnježđenje, koćenje i podizanje mladunčadi, vegetacija po sastavu, uzrastu i rasporedu iznimno zadovoljava dok sa aspekta prehrambenog potencijala nešto slabije zadovoljava samo tijekom jake zime.

U lovištu postoji relativno gusta mreža šumskih i javnih cesta. Asfaltirane prometnice nalaze se uglavnom na rubnim dijelovima lovišta dok je središnji dio lovišta premrežen makadamskim prometnicama koje su u dobrom stanju.

U lovištu obitavaju od glavnih vrsta divljači srna obična i svinja divlja a od sporednih vrsta ima jazavca, kuna bjelica i zlatica, zec obični, lisica, fazan,vrana siva i vrana gačac, svraka i šojka kreštalica. Od sezonskih vrsta divljači nazočna je  šumska šljuka – bena, prepelica pupčara i divlji golub grivnjaš.

Radi stvaranja kvalitetnih uvjeta za gospodarenje sa divljači, izgrađeni su lovnogospodarski objekti koji po rasporedu i broju omogućavaju kvalitetnu prihranu divljači dok je stanje lovnotehničkih objekata nešto slabije ali je njihova izgradnja predviđena. Do svih objekata vode dobri makadamski ili poljski putovi.

 

Lovište graniči sa otvorenim državnim lovištem Kremešnica te zajedničkim županijskim lovištima  Lasinja i  Banski Kovačevac.   

Kontakt podaci

Stara cesta 2, Ogulin, Hrvatska
MIMA LOVSTVO, obrt
vl. Mijo Marošević
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Lovnik: Vinko Dujmić
Kontakt tel: +385 (0)991986050
English lang.:+385 (0)989045113

Uvijeti korištenja

Ukoliko nije navedeno drugačije, sadržaji ove web stranice su vlasništvo MIMA lovstvo obrta. Informacije koje se nalaze na ovoj stranici su samo u informativne svrhe i ne stvaraju poslovni ili profesionalni uslužni odnos između vas i MIMA lovstvo obrta. Linkovi na ovoj stranici mogu dovesti do usluga ili stranica koje ne pokreće MIMA lovstvo